۱۳۸۸ دی ۵, شنبه

گزارش تکمیلی از اعتراضات گسترده مردم تهران تا ظهر امروز

بنابه گزارشهای رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران روز شنبه 5 دی ماه به مناسبت تاسوعا قرار بود مسير حركت از ميدان امام حسين به سمت آزادي باشد. ساعت 10:10 از آزادي به سمت انقلاب حركت كرديم سر هر چهارراهي حداكثر 3 مامور نيروي انتظامي مستقر كرده بودند. به ميدان انقلاب كه رسيديم حدود 200 مامور نيروي انتظامي و نيروهاي ضد شورش سوار بر موتور و پياده ايستاده بودند. دور تا دور ميدان انقلاب اتومبيل ها و ون های نيروي انتظامي ديده مي شد از ميدان انقلاب به سمت دانشگاه تهران به فاصله هر 4 متر يك پاسدار باتوم به دست ايستاده بود رفته رفته تعداد مردم بيشتر مي شد همه در پياده روها به سمت امام حسين حركت مي كردند به چها راه ولي عصر كه در پياده رو 8 نفر بر و قفس(خودروهای دستگیری) و يك ميني بوس كه داخل همه آنها از نیرو پر بودند.

با جمعيت به حافظ رسيديم درست در زير پل حافظ 3 سرباز باتوم بدست و 2 مامور لباس شخصي كه سن آنها به 57و 60 سال مي خورد ايستاده بودند تا مسير مردم را تغيير بدهند و نگذارند مردم به سمت فردوسي و امام حسين حركت كنند ما اعتراض كرديم كه اين مسير ماست كه لباس شخصي كه به 57 سال سن مي خورد با ته ريش با داد و فرياد گفت برويد اينجا نايستيد وفحش هاي غیر اخلاقي بود كه مي داد و سه لگد به پشت دوستم زد كه اعتراض كرديم دوباره دنبال ما آمد با نگاهي پر از خشم بهش نگاه كردم كه گفت چيه چشماتو از حدقه در ميارم من هم با لگد به سمتش رفتم كه چند تا لگد با تمام نيرو نثارش كردم انگار مامور بود كه فقط به جان خانم ها بيفتند .

به پسر جواني كه پارچه سبز دور سرش بسته بود اعتراض كرد و دختر جواني كه با پسر بود گفت چيه سيده پارچه سبز بسته كه افتاد به جان دختر طوري كه او را نقش زمين كرد و روسريش رو از سرش در آورد كه خانم هاي مسن دختر را از زير مشت و لگد او نجات دادند درست ساعت 11:30 بود كه دهها موتور سوار با سرعت به سمت فردوسي حركت كردند مردم مي گفتند فردوسي شلوغ شده به طرف فردوسي بروبد به حركت خودمان به سمت فردوسي ادامه داديم كه ديديم دهها اتومبيل كه پشت همه آنها نيروي ضد شورش بود در فردوسي پياده كردند مردم هو مي كرد و كساني هم كه داخل اتوبوس واحد بودند شعار مي دادند .

لباس شخصي هاي آشنايي كه هميشه جلوي ما را روزهاي اعتراضات مي گرفتند در فردوسي به چشم مي خوردند. از فردوسي يك تجمع را شكل داديم و به سمت ولي عصر حركت كرديم جمعيتمان به حدود 700-600 نفر مي رسيد كه شروع به سر دادن شعار الله اكبر ، مرگ بر ديكتاتور ، محرم ماه خونه سيد علي سرنگونه كرديم. به راحتي تا خيابان قدس در حالي كه دستها را به نشانه پيروزي بالا گرفته بوديم و شعار مي داديم حركت مي كرديم و مردم با بوق زدن از ما حمايت مي كردند درست به قدس رسيديم كه نيروهاي گارد با باتوم و زنجير به جمعيت حمله كردند و در حالي كه با باتوم مي زدند مي گفتند حتما بايد تو سرتان بزنيم كه آدم بشوبد بچه ها در حالي كه مي دويدند مرگ بر ديكتاتور مي گفتند دوباره تجمعي را شكل مي داديم و شعار مي داديم .

ساعت 12:45 به سمت انقلاب حركت كرديم كه مسير را بستند و مجبور شديم از خيابان ژاندارمري حركت كنيم در همين خيابان مركز پليس پيشگيري قرار دارد كه داخل آن پر بود از نفربر و نيروهاي گارد به انقلاب رسيديم تا چشم كار مي كرد دور ميدان توسط نيروهاي گارد موتور سوار محاصره شده بود.

ساعت 13:05 بود كه در جلو ايستگاه خط ويژه دو لباس شخصي به جان يك پسر جوان افتاده بودند و مردم هم آنها را هو مي كردند و فرياد مي زدند كه ولش كن چند نفر به كمك پس جوان رفتند و لباس شخصي را زير مشت و لگد گرفتند .

هر كسي كه موبايل دستش بود حتي اگر صحبت مي كرد به طرفش حمله مي كردند مردم به خصوص جوانها هنوز در خيابان ها حركت مي كردند و از هر فرصتي براي دادن شعار استفاده مي كردند بر عكس هر سال كه اين روز دسته هاي سينه زني پشت سر هم حركت مي كردند حكومت از ترس به هيچ دسته اي اجازه حركت نداده بود.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
05 دی 1388 برابر با 26 دسامبر 2009


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: