۱۳۸۸ آذر ۱۸, چهارشنبه

بیانیه فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران بمناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر

به خرابه ها گذر كن

بنما به چهره ها رو

بنگر كه چون نشسته به خرابه ها چو مجنون

فقراي زار و رنجور

به ستاره ها نگه كن

به يتيم پا برهنه

كه به چهره هاي نازش

اثر عنان بمانده

بنگر به ببر زيبا و نهنگ كور دريا

كه دهان گشوده بر ما

به خرابه ها گذر كن

به سكوت رهگذرها

به نگاه بي نوايان

به اسارت جوانان

تو به آن سياهي شب

تو به ماه پاك و روشن

نظري به سوي ما كن

و دل شكسته ما زاسارتش رها كن

بيش از 2500 سال پيش هخامنش در خواب ديد كه از شكم همسرش ماندانا درخت تاكي روييد كه بر تمام جهان سرسبزي افكند و آن گاه موبدان را خواست تا به تعبير بپردازند و تعبير آنها اين بود كه ماندانا صاحب پسري خواهد شد كه زندگي دور از درد و رنج و بي عدالتي را به جهانيان هديه خواهد كرد بردگي و بهره كشي به پايان خواهد رسيد و تاريخ بشريت دگر بار به آرامش خواهد رسيد و ماندانا پسري بدنيا آورد كه هخامنش نام او را كورش نهاد و بدرستي كه او حلاوت را به جهانيان عرضه كرد كه تفكر و انديشه اش مبارزه با ظلم و بيداد و ستمگري بود و آرمانش رهايي انسانها و تبديل جهان به محلي امن براي رشد تفكر و انديشه هاي بشردوستانه و مأمن عشق و آسايش براي همه

و بدينسان بود كه اولين منشور جهاني حقوق بشر كه خواستار مساوات و برابري و آزادي بشريت بود بر سنگ نوشته هاي تخت جمشيد در سرزمين پارسيان ( ايران ) نقش بست.

اما دريغ كه سالهاست صداي حقوق بشر در زير چكمه و تازيانه جلادان و مستبدين ضد بشري حاكم در ايران ، در جوخه هاي اعدام و سنگسار ، در دادگاههاي فرمايشي و نمايشي در گلوگاه خفه مي شود

امسال در حالي روز جهاني حقوق بشر را گرامي مي داريم كه جواب فريادهاي آزاديخواهانه و حق طلبانه زنان و مردان ايران زمين در خيابان ها و كوچه ها باتوم بود و گلوله، در زندان ها شكنجه بود و تجاوز، در دانشگاهها تهديد بود و اخراج.

روز جهاني حقوق بشر را در حالي گرامي مي داريم كه سالهاست زنان و مردان و كودكان درد كشيده مان آنرا به ياري مي طلبند.

زنانمان در زندان ها و سلول هاي انفرادي در زير شكنجه و تجاوز حقوق بشر را فرياد مي زنند زناني كه تنها جرمشان حقوق برابر و عادلانه در عرصه هاي اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي و اجتماعي و اجراي مفاد و تبصره هاي مصوب سازمان جهاني حقوق بشر بدور از هر گونه تعصبات قومي و ملي است .

دخترانمان در حالي حقوق بشر را به ياري مي طلبند كه زير چرخ بي عدالتي له مي شوند و تعدادي از آنها وادار به خودكشي و خودسوزي و تن فروشي مي شوند . دختراني كه مي خواهند نه بگويند و زير بار معيارهاي اجتماعي و فرهنگي كه آنها را زيبا ، تسليم و خاموش مي خواهد نروند.

معلمان پيام آوران آزادي ، آگاهي و بيداري و كارگرانمان با دستان پینه بسته سازندگی در حالي حقوق بشر را به ياري مي طلبند كه سالهاست براي حقوق برابر و ايجاد تشكل مستقل مي جنگند.

كودكانمان در حالي حقوق بشر را فرياد مي زنند كه آزار جنسي ،‌بهره كشي و كار كودك رو به افزايش است و هر روز نابرابري و بي عدالتي اين مناسبات غير انساني با زنجير هايي از فقر آنها را به خيابان ها مي كشاند و درد كودكانه خود را بر روي آسفالت گرم تابستان و دامن پر برف زمستان كوچه به كوچه به دوش مي كشند كودكاني كه حقوق بشر را در تمام روزهاي بي كسي و بي سرنوشت خود فرياد مي زنند كودكاني كه روياهاي كودكانه خود را در پاي چوخه هاي اعدام به فراموشي سپرده اند.

روز جهاني حقوق بشر را در حالي گرامي مي داريم كه سالهاست فعالين حقوق بشر با گام هايي استوار ايستاده اند و حاكمان مستبد با قوانين ضد بشري شان را به چالش مي كشند و آنها را وادار به عقب نشيني مي كنند

روز جهاني حقوق بشر بر فعالين حقوق بشر ، آزاد مردان و آزاد زناني كه با تمام سختي هاي عاشقانه خو گرفته اند و اگر از آزادي به عنوان يك واژه هم ياد كنند باز برزبانش مي آوردند و درد پابرهنگان و گرسنگان را درد خويش مي پندارند و بر تمامي آنان كه براي دفاع از حقوق بشر خون خويش را فدا كردند تا جهاني بسازند غرق در عدالت و آزادي و برابري گرامي باد .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

18 آذر 1388 برابر با 9 دسامبر 2009


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: