۱۳۸۹ خرداد ۳۰, یکشنبه

پيام جمعی از زندانيان سیاسی زندان گوهردشت كرج بمناسبت سي خرداد

بنام خدا

آزادي حق طبيعي و مشروع مردم است و سركوب حربه اي ضد بشري است در دستان ديكتاتورها –سي خرداد يادآور روزي است كه رژيم استبدادي حاكم بر ايران فضاي سياسي كشور را آنچنان بحراني كرده بود وآزادي ها را خفه كرده بود كه اپوزيسيون دردفاع از آزادي جز مقابله به مثل چاره ديگري نداشت .

اكنون 29 سال از آن حادثه ميگذرد وبر همگان ثابت شده است كه افعي كبوتر نمي زايد ، در طي اين سالها اظهارنظرهاي متفاوتي در مورد اين رخداد شده است ولي يك چيز تاكنون ثابت و بدون تغيير مانده و آن هم موضع مستبدانه و سركوبگرانه رژيم حاكم بر ايران ,دربرابر خواست آزاديخواهانه و حق طلبانه مردم ايران است و نگراني هاي فزاينده جامعه بين المللي از كنش هاي سركوبگرانه و جنگ طلبانه اين رژيم .

واكنون مجموعه عملكرد انحصارطلبانه عمال رژيم فضاي سياسي كشور را بقدري خصمانه و بحراني كرده كه ميرود كه فاجعه اي ديگري رخ دهد . در اين وضعيت پيوستن به مقاومت تنها راه نجات مردم ايران است . رژيم بايد بداند آتشي را كه مي افروزد تنها مردم را نمي سوزاند .

علي صارمي-علي معزي – ميثاق يزدان نژاد وجمعی از زندانيان سياسي زندان گوهردشت کرج

29 خرداد 89

انتشار: فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: