۱۳۸۹ فروردین ۱۲, پنجشنبه

منصور اسالو تحت فشارهای روحی و شرایط غیر انسانی قرار دارد

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،زندانی سیاسی منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه همچنان در میان زندانیان عادی و خطرناک قرار دارد و تحت فشارها و تهدیدات کرمان و فرجی می باشد.

زندانی سیاسی منصور اسالورئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه در شرایط غیر انسانی و درکنار زندانیان عادی و خطرناک در بند5 معروف به بند متادون بسر می برد. این مسئله باعث شده است که جان او را در معرض خطر جدی قرار دهد.آقای اسالو در بند 4 و هنگامی که در کنار زندانیان سیاسی بود به تحریک کرمانی ، فرجی و محمود مغنیان چند باربا چاقو به وی حمله ورشدند که با هوشیاری او و با حمایت به موقع زندانیان سیاسی این حملات ناکام ماند.به نظر می آید که کرمانی و فرجی برای رسیدن به هدف پلید خودشان او را به بند 5 منتقل کرده اند تا او را تحت فشارهای روحی قرار دهند و از طرفی طرحی مشابه بر علیه این فعال شناخته شده کارگری به اجرا در آورند.

آقای اسالو همچنین از چند روز گذشته ناراحتیهای جسمی اش شدت بخشیده است و در شرایط بسیار بد جسمی بسر می برد. ولی تاکنون برای درمان او هیچ اقدامی صورت نگرفته است.او از ناراحتی قلبی و کمردرد رنج می برد.از طرفی دیگر تا به حال پزشک قانونی بیش از 3 بار تایید کتبی و تاکید کرده است که او قادر به تحمل حبس نیست و می بایست آزاد شود .ولی بازجوی وزارت اطلاعات که مسئول پرونده وی می باشد از آزادی استعلاجی او خوداری می کند.

آقای اسالو روز 23 اسفند بطور ناگهانی از بند 4 به بند 5 معروف به بند متادون زندان گوهردشت کرج منتقل شد و از آن زمان تاکنون در شرایط غیر انسانی و تحت فشارهای روحی در آنجا بسر می برد. در طی ماههای اخیر بارها آقای اسالو را بدون دلیل به سلولهای انفرادی بند1 و بند 5 منتقل کردند و او را تحت فشارهای طاقت فرسا و غیر انسانی قرار داده اند.

فشارها و اذیت و آزار زندانیان سیاسی بدستور بازجوی وزارت اطلاعات که مسئول پرونده این زندانیان سیاسی است صورت می گیرد و توسط علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان و کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات و محمود مغنیان رئیس بند 4 به اجرا در آورده می شود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به جان آقای منصور اسالو که تا به حال چند بار در زندان مورد سوء قصد قرار گرفته است هشدار می دهد و تمامی این اعمال حاکی از نیات پلید آنها برای حذف فیزیکی زندانیان سیاسی می باشد. لذا از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ، سازمان جهانی کار و سندیکاهای کارگری جهان می خواهد برای نجات جات این فعال کارگری اقدامات عملی و فوری را انجام دهند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

12 فروردین 1388 برابر با 01 آپریل 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

سازمان جهانی کار

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: