۱۳۸۷ اسفند ۱۷, شنبه

روز 8 مارس روز جهانی زن را گرامی میداریمدلاورزنان کامتان شاد باد
زنام شما گیتی آباد باد
فزونتر زنام شما نام نیست
فراتر زفریادتان بانگ نیست
بغرید چون شیر بر این سرزمین
که شیران زغرش کنون باک نیست
خاموشان نان و قلم اما به خود می بالیم چرا که مبدأ و مأمن انسانیم. اسوه تلاش و پایداری ،صیر و بردباری.در مزارع تخم محبت می کاریم و در کارخانجات حریر دوستی می بافیم .سنگرداران آزادی و برابری و پرچمدار تمامی انقلابهای آزادی بخش
اما اکنون در حالی به استقبال 8 مارس روز جهانی زن می رویم که سالهاست زنجیر استبداد بر دستها و پاهایمان سنگینی می کند .سالهاست بی عدالتی ها و نابرابریهای و تبعیضهای جنسی بصورت قانون در مجلس فرمایشی حکومت به تصویب می رسدو بر جسممان تازیانه می زند..سالهاست قوانین زن ستیز با دامن زدن به تعصبات و تحریک باعث به قتل رساندن زنان این سرزمین می شوند و یا فشارهای و سرکوبها راهی را باقی نمی گذارد و باعث ضربات روحی و روانی وآنها را به سوی خودکشی و خودسوزی می کشاند. سالهاست به جرم واهی بد حجابی در خیابان در زیر ضربات تازیانه ایادی حکومت تحقیر و له می شویم و سالهاست که دخترکان خیابانی و کار نشکفته پر پر می شوند .سالهاست از استقلال و حق تصمیم گیری در سرنوشت خود که حق قانونی تمامی انسانهاست محرومیم .سالهاست پا به پای مردان کار می کنیم اما در کارگاهها مورد تبعیض قرار می گیریم.سالهاست که وضعیت نابسامان اقتصادی و فقر و عدم استقلال اقتصادی بر دوش ما سنگینی می کند. اهانت و هتک حرمت از محیط عمومی جامعه فراتر رفته است و در حال حاضر در مراکز علمی و دانشگاهی دختران بی دفاع را هدف قرار داده است مانند دانشگاه زنجان و سایر دانشگاه. در حالیکه چپاول و غارت سرمایه های سرزمینمان جیب فرماندهان جوخه های اعدام و سنگسار و چماقداران سرکوب گر آزادی و برابری را پر کرده است.
8 مارس روز جهانی زن را در حالی گرامی می داریم که بسیاری از زنان به خاطر دفاع از حقوق برابر در زندان و سلولهای انفرادی شب را به عشق آزادی به صبح می رسانند. فریاد غرور آفرینشان دژخیمان را بیش از پیش خشمگین کرده و غریوشان مجلس فرمایشی و خالی از احساسات انسانی رژیم را چون طوفان درنوردیده است .
آزاد زنان
تا زمانی که زنان در سطوح رهبری سیاسی قرار نگیرند به حقوق خود دست نخواهند یافت. قوانین تبعیض آمیز و زن ستیز حاکم ما را از حقوق عادلانه و برابر در همه عرصه های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی محروم خواهیم ماند. .
برای دستیابی تمامی زنان به حقوق انسانی، در 8 مارس روز جهانی زن حقوق برابر و عادلانه و اجرای مفاد و تبصره های سازمان جهانی حقوق بشر خالی از هر گونه تعصب قومی و ملی را فریاد می زنیم چرا که زنان متعلق به جهانند و جهان متعلق به زنان.
واحد زنان فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، روز 8 مارس روز جهانی زن را به تمامی زنان جهان و بخصوص به زنان میهنمان و زنانی که در شکنجه گاهها و زندانها برای رسیدن به تمامی حقوق خود لحظه ای از کوشش و تلاش باز نمی مانند و رنج شکنجه وزندان و مرارتهای دیگر را لحظه به لحظه با پوست و گوشت و استخون خود حس و لمس می کنند .آنان هستند که با گذشتن از خود حقوق آینده مادران و خواهران و دختران خود را تضمین کرده اند.
واحد زنان فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
17 اسفند 1387 برابر با 7 مارس 2009


http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 003162020193

هیچ نظری موجود نیست: