۱۳۸۸ اسفند ۱۷, دوشنبه

تجمع خانواده های زندانیان سیاسی و مردم تهران در مقابل زندان اوین

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،مادران عزادار ،خانواده های مادران در بند و خانواده های دستگیر شدگان در مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط حامیان مادران در بند و سایر زندانیان سیاسی شدند.

از غروب روز دوشنبه 17 اسفندماه مادران عزدار خانواده های حامیان مادران در بند،خانواده های دستگیر شدگان و مردم تهران در مقابل درب اصلی زندان اوین تجمع کردند و بر آزادی زندانیان سیاسی پافشاری کردند.

از حوالی ساعت 19:30 با پافشاری و ایستادگی خانواده ها تعداد دیگری از زندانیان سیاسی آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده ها و مردم بازگشتند.زندانیان به روحیه ای بالا و با لبخند و گشوده رویی بسوی خانواده ها و مردم می آمدند.

خانواده ها و مردم با آزادی هر زندانی شروع به دست زدن و سوت کشیدن می کردند و موجی از شادی خانواده ها و جمعیت را فرا می گرفت. تعدادی از خانواده ها با شاخه های گل منتظر عزیزان خود هستند و تعدادی دیگر با در دست داشتن جعبه های شیرینی اقدام به پخش شیرینی بین خانوادها و مردم می کردند. شادابی و روحیه بالای زندانیان سیاسی آزاد شده و خانواده ها باعث سرخوردگی و یاس نیروهای سرکوبگر می شد.

خانواده ها و مردم تا ساعت 23:00 به تجمع خود در مقابل زندان اوین ادامه می دهند.این تجمعات هر شب ادامه دارد و تا به حال باعث شده که تعدادی زیادی از زندانیان سیاسی آزاد شوند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

17 اسفند 1388 برابر با 08 مارس 2010


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: