۱۳۸۸ اسفند ۲۹, شنبه

جوابيه مهندس صادق نقاشکار به تهمت ها و دروغهاي اطلاعيه دادسراي انقلاب

دادسراي انقلاب تهران در اطلاعيه اي که تحت عنوان جنگ سايبري در آستانه چهارشنبه سوري صادر کرده است تمام تلاشش را به كاربسته تا با آب و تاب دادن هرچه بيشتردر آن اطلاعيه وانمود كند كه کشف و الکشوف و فتح الفتوح کرده و سپس با دستگيري تعدادي از افراد فعال حقوق بشري كه با حداقل امكانات ازجانشان مايه ميگذارند تا با نقض مستمرحقوب بشر مبارزه كنند سعي كند كه رعب ووحشت ايجاد كرده وحركتهاي اعتراضي مردم ايران را متوقف كند.

فعالين حقوق بشر در هفته هاي اخير آماج گسترده يورش هاي وزارت اطلاعات قرار گرفته اند و تا به حال تعداد بيشماري از آنها دستگير و به زندان روانه شده اند همچنين بازجويان وزارت اطلاعات در يک عمل غير انساني براي تحت فشار قرار دادن و ساکت کردن فعالين حقوق بشري برخي از بستگان آنها را نيز به گروگان گرفته اند.

اما به نظر مي آيد که حاكمان نظام ,بازجويان وزارت اطلاعات،اطلاعات سپاه و دادسراي انقلاب تهران زمينه سازي براي سرکوب خونين و جنايت عليه بشريت در ابعاد گسترده تري خود را آماده مي کنند. پرواضح است كه حاكمان نظام ابتدا تلاش ميكنند تا فعالين حقوق بشري كه درثبت وانتشار ومطلع كردن جهان از جناياتشان فعال هستند را دستگير وروانه زندان كنند تا به اين ترتيب تمام موانعي كه تاكنون مانع ازتكرار جنايتهاي ده 60 حاكمان شده است را ازسرراه بردارند.لذا با اتهامات واهي ودروغين كه هيچ مبنا واساسي ندارد تلاش ميكنند كه افراد را دستگير و زيرشكنجه هاي طافت فرسا قرار بدهند وسپس تلاش كنند كه دستگيرشدگان را دريك سناريوي ازپيش تعيين شده وادار به اعترافات تلويزيوني كندكما اينكه به اين موضوع به صورت ضمني درپايان اطلاعيه دادسراي انقلاب اشاره شده است .

به قرار اطلاع عباس جعفري دولت آبادي ،روساي شعب امنيتي دادسراي انقلاب را در زندان اوين مستقر کرده است و خودش هم بطور مستمر بازجوئي و شکنجه و اتهام سازي را عليه دستگير شدگان زير نظر دارد.عباس جعفري دولت آبادي در طي ملاقاتهايي که با خانواده هاي دستگير شدگان دارد همان اتهاماتي که بازجويان وزارت اطلاعات به دستگير شدگان تحت شکنجه در سلولهاي انفرادي نسبت مي دهند را نزد خانواده ها تكرار كرده وبا برخوردهاي غير انساني ووحشيانه خانواده ها را زير فشار روحي ورواني شديد قرار داده است وهمچنين مانع از كار حقوق وكلاي گرديده است.

در اطلاعيه دادستاني همچنين اشاره اي به نام من (صادق نقاشکار)شده است. در طي ساليان فعاليتهاي حقوق بشري ام سعي و تلاشم بر اين بود که از تمام آحاد جامعه بدون در نظر گرفتن اعتقادات سياسي،مذهبي ،قوميتي و همچنين از تمامي فعالين مدني زنان،کودکان،دانشجويان ،کارگران دفاع كرده و موارد دقيق نقض حقوق بشر را در اختيار سازمانهاي جهاني حقوق بشري و کارگري و رسانه هاي آزاد قرار دهم. ازاين رو با قربانيان نقض حقوق بشر مستمرا به صورت علني ارتباط برقرار كرده وهيچ دليلي هم براي مخفي كردن اين ارتباطات نداشته ايم .

فشارها و اذيت وآزارهاي بازجويان وزارت اطلاعات بطور مستمر و در علن وخفا عليه فعالين حقوق بشر ,زندانيان سياسي , خانواده هاي زندانيان انجام ميگيرد تا آنها را مجبور به سكوت و تسليم دربرابر جنایتکاران كند. وبسيار روشن است كه هدف از اينگونه اطلاعيه ها و تهديدات و اتهامات دروغين (دادسراي انقلاب) قطع ارتباط مردم با فعالين حقوق بشري و سازمانهاي حقوق بشري و رسانه هاي آزاد است تا موارد نقض وحشتناک حقوق بشر در جامعه افشا نشود و آنها بتوانند با دست باز به جنات عليه بشريت در ايران ادامه دهند و با ايجاد فضاي رعب ووحشت مانع درمقابل اعتراضات گسترده مردم برای احقاق حقوق خود ايجاد كنند اما زهي خيال باطل كه اراده مردم براي پایان دادن به جنایت علیه بشریت و تغییر بنيادين درايران قوي تر ازآن است كه بخواهند مانع آن بشوند.

همچنانكه بازجويان وزارت اطلاعات و دادستاني تهران از چند هفته پيش در ارتباط با خانواده ها سعي کرده بود که ارتباط با فعالين حقوق بشري ،سازمانهاي حقوق بشري و رسانه ها با خانواده هاي دستگير شدگان را جرم جلوه دهند.

از طرفی دیگر هنوز چند روزی از قدرت نمایی پوشالی و تبلغات گسترده جنگ سیبری سپاه پاسداران در تلویزیون،رادیو،روزنامه ها و سایتهای دولتی نگذشته بود که جوانان ایرانی در شب چهارشنبه سوری دهها فیلم از اعتراضات گسترده از نقاط مختلف ایران به جهان ارسال کردند و جنگ سیبری و قدرت نمایی پوشالی را به سخره گرفتند. و برنامه سازان و تبلیغ کنندگان جنگ به اصطلاح سیبری سرخورده و مایوس در سکوت مرگبار خود فرو رفتند.

لذا در سعي و تلاش هستيم که همچنان به مسئوليت خود عمل كرده وهمه موارد جنايت عليه بشريت رابه گوش جهانيان برسانيم وهمچنين اتهامات واهي نسبت داده شده را به دادگاههاي بين المللي خواهيم كشاند.

خواست و هدف ما و همچنين خواست جامعه جهاني اين است که به کميسر عالي حقوق بشر،گزارشگران ويژه زنان،دستگيريهاي خودسرانه و شکنجه و ساير سازمانهاي حقوق بشري اجازه داده شود که از زندانها و شکنجه گاه بطور آزاد بازديد کند و مشاهدات خود را به سازمان ملل ارائه دهند و دبير کل و کميسر عالي حقوق بشر پرونده جنايت عليه بشريت اين رژيم رابخاطر عدم همکاري با نهادهاي حقوق بشري جهاني به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهد.

مهندس صادق نقاشکار

29 اسفند 1388

انتشار:فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: