۱۳۸۸ اسفند ۲۳, یکشنبه

بهروز چه کرده است؟ (علی صارمی)

بنام خدا

بهروز چه کرده است؟ چرا چنین بر او سخت می گیرند؟ این رفتار زندانبانها چه معنایی میدهد؟

او فعالی آزاده است که مانند هر آزادۀ دیگری تحمل استبداد را ندارد،استبداد هم تحمل او را ندارد همانطور که در رنجنامه اش آمده است او قربانی بی خردی یک رژیم فاشیستی که نمی خواهد به خواسته های بر حق مردم از جمله بهروز جاوید طهرانی تن در دهد.

این رژیم با وجود اینکه او را به جرم آزادیخواهی به زندان انداخته است در زندان هم دست از سر او بر نداشته و پیوسته به بهانه های مختلف به اذیت و آزار او ادامه میدهد . او را به بدترین جای شکنجه گاه گوهردشت کرج یعنی بند 1 بدون در نظر گرفتن تفکیک جرایم در بین کسانی که جرمشان اعتیاد،قاچاق مواد مخدر ،قتل و اوباشگری منتقل کرده اند و حتی در این وضعیت هم او را راحت نگذاشته هر چند در میان با ضرب و شتم به انفرادی می فرستد.

حامان کشور ما متاسفانه به اوباشگری روی آورده اند و حق کشی را مایۀ بقای خود می دانند

ما از نهادها و افراد آزادیخواه و حقوق بشری جهان در خواست می کنیم مظلومیت این آزادیخواهان را به گوش جهانیان برسانید

علی صارمی زندان رجائی شهر

23 / 12 / 1388

انتشار:فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: