۱۳۹۱ مهر ۱۹, چهارشنبه

نتقال ۱۲ زندانی به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضد بشری اعدامبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » صبح  روز چهارشنبه ۱۲ زندانی جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام به سلولهای انفرادی  منتقل شدند.

روز چهارشنبه  ۱۹ مهر ماه حوالی ساعت ۰۷:۰۰ ازسالنهای ۲،۱ و ۳  دوازده زندانی به سلولهای انفرادی به احتمال زیاد بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شدند.سنین زندانیانی که برای اجرای حکم اعدام منتقل شدند بین ۲۰ و ۶۰ ساله می باشند.

اسامی تعدادی از زندانیانی که برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند به قرار زیر می باشد:
۱-ـ علی مولایی ۶۰ ساله ۴ سال در سالن ۲ واحد ۲  زندان قزل حصارکرج زندانی است
۲-ـ محمدعلی ربیعی ۴۵ ساله ،۸ ماه در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی است
۳- ـ حمید ربیعی ۲۰ ساله ۸ ماه است که در سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار زندانی است
۴-ـ سعید صدیقی
 در حالی که جهان ۱۰ اکتبر  روز جهانی علیه اعدام را گرامی میدارد. رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای رو در روی جهانیان این روز را با عدام های بیشتر و همچنین انتقال   ۱۲ زندانی به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام پاسخ می دهد و ماهیت ضد بشری خود را هر چه بیشتر عیان می سازد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،انتقال  گروهی ۱۲  زندانی به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ملل متحد ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی جهت محاکمه این جنایتکاران علیه بشریت می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۰ مهر ۱۳۹۱ برابر با ۱۰ اکتبر ۲۰۱۲
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193
  

هیچ نظری موجود نیست: