۱۳۹۲ شهریور ۳, یکشنبه

پیام زندانی سیاسی علی معزی از بازماندگان قتل عام سال۶۷ به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسیپیام زندانی سیاسی علی معزی از بازماندگان قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد فاجعه ملی قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ بدستور خمینی و در زمان  نخست وزیری میر حسین موسوی که علیرغم گذشت ۲۵ سال از فاجعه ملی  هنوز  مادران ، پدران ،همسران و فرزندان  داغدار آنها نه می دانند که بر سر عزیزانشان چه گذشته است و نه می دانند در کجا به خاک آرمیده اند؟ جا دارد که  میر حسین موسوی نخست وزیر آن دوران خمینی از  خانواده های آنها و مردم ایران نسبت به آن جنایتی که در دوران نخست وزیری اش روی داده است عذر خواهی کند و نقش خویش را در این فاجعه تشریح نماید و به خانواده ها بگوید که عزیزان آنها در کجا به خاک آرمیده اند.گلگون کفنانی که جان خود را فدای راه آزادی مردم ایران نمودند چرا که هرگز تسلیم استبداد فاشیستی مذهبی که آخوندها حاکم کرده بودند نشدند.اما از عجایب روزگار  است که آخوند حسن روحانی تحت عنوان شعار تدبیرو اعتدال فردی به نام  مصطفی پور محمدی  که از اعضای کمسیون  قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ است را وزیر دادگستری خود نموده است . منصوب کردن این جنایتکار علیه بشریت  خود گویای کامل محتوای شعارهای فریبکارانه تدبیر و اعتدال او است. این پیام برای انتشار در اختیار« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است.متن پیام به قرار زیر می باشد:
بنام یگانه برتر،
یادآر زان خیل پرده داران
 از نسل صدهزاران در دشت لاله زاران
بر سینه چاک گشته از داغ داغداران
تابستان بود .ضحاک خون آشام در حال آمادگی برای نوشیدن جام زهر با جابجایی زندانیان سیاسی آن دوران و قطع کلیه ملاقاتها یک فاجعه انسانی را تدارک می دید. همان قتل عام معروف سال ۶۷ در زندانهای سراسر کشور ،آنگاه پس از نوش جام زهر به منظور انتقام و نسق گیری و پیشگیری در ابعاد هزار هزار زندانیان مجاهد و مبارز بی سروصدا به دار آویخته شدند.
 زندانیانی که بعضا مدت محکومیتشان تمام شد و هنگامی که رئیس قوه قضاییه اش در مورد شهرستانها کسب تکلیف کرد دستور داد که در شهرستانها هم به همان ترتیب عمل شود و آقایان سعی کنند هر چه سریعتر عمل کنند که جرثقیلها ، .....و رگبارها دراستخر اوین بکار افتادند و اجساد شهدا کاروان در کاروان به گورهای دسته جمعی و مخفی در خاوران و غیر آن سپرده شدند .
خسران دنیوی و اخروی و تاریخی نصیب آگاهانی است که بودند و دیدند و شنیدند و تاکنون دم برنیاورده اند از جمله موسوی که مقام مسئول و نخست وزیر دستگاه جور و جنایت در آن دوران بود به او و امثال او حداقل احساس شرمی دست می باید می داد .احساس شرم و انزجاری که بالاخره در پیشگاه مردم اعلام شده باشد .البته جزئیات و ابعاد آن فاجعه به تمامی آشکار نشده تنها شمه ای از آن از زبان اندک بازماندگان و شاهدان زنده آن ایام افشا شده و یا از طریق بعضی دست اندرکاران درز کرده است .
دوستان سرنهادند در راه عشق و مستی
ماییم و سرنهادن در راه خون یاران
بر ارواح طیبه آن شهدای پرشمارسلام می فرستیم و برای پیروزی مبارزات دموکراتیک و عدالت طلبانه مردم ایران که از پیش برای آن خونهای بسیار پرداخت شده از درگاه حق یاری طلب می کنیم .
زندانی سیاسی علی معزی
شهریور ۱۳۹۲
ندامتگاه مرکزی کرج

info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: