۱۳۹۳ مهر ۲۳, چهارشنبه

بازرسی های توهین آمیز و تحقیرآمیز در زندان گوهردشت کرج منجر به درگیری های شدید شد.


 بنا به گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » اعتراضات گسترده خانواده های زندانیان عقیدتی اهل تسنن محبوس در زندان گوهردشت کرج به بازرسی های بدنی توهین آمیز و رفتارهای وحشیانه با زنان ملاقات کننده و درگیری گسترده بین خانواده ها و زندانبانان ولی فقیه.

امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه هنگامی که خانواده های زندانیان عقیدتی اهل تسنن در زندان گوهردشت کرج قصد ملاقات با عزیزانشان را داشتند زندانبانان ولی فقیه  زنان ملاقات کننده را قبل از ورود به سالن ملاقات مورد بازرسی بدنی توهین آمیز و تحقیر آمیز قرار دادند که این امر باعث اعتراض شدید زنان ملاقات کننده شد  به طوریکه این اعتراض منجر به درگیری شدید بین خانواده ها و فردی بنام اسلامی مسئول بازرسی بدنی زندان گوهردشت کرج  گردید . این فرد توسط خانواده ها گوشمالی داده شد و در نهایت بحرینی ریس حفاظت اطلاعات زندان گوهردشت کرج برای سرکوب اعتراضات خانواده ها گارد ضد شورش را به سالن ملاقات گسیل کرد. آز آنجاییکه این درگیری گسترده بود گارد ضد شورش نیز نتوانست با اعتراضات خانواده ها مقابله کند. از طرفی دیگر در درون کابین ملاقات نیز زندانی عقیدتی اهل تسنن جمشید دهقان  به این رفتار وحشیانه و توهین آمیز با خانواده ها بویژه زنان به اعتراض برخاست که مورد یورش وحشیانه زندانبانان ولی فقیه و خبرچینان زندان قرار گرفت . این زندانی عقیدتی نیز به دفاع از خود پرداخت که منجر به درگیری فیزیکی شدید بین او و زندانبانان شد.
تا لحظه ارسال این گزارش درگیری بین خانواده های زندانیان عقیدتی اهل تسنن و زندانبانان ولی فقیه همچنان ادامه دارد.

عواملی که امروز در سرکوب و اهانت به خانواده ها نقش داشتند عبارتند از : بحرینی رئیس حفاظت زندان گوهردشت کرج که از شکنجه گران شناخته شده است، صحرایی افسر جانشین زندان ، اسلامی مسئول بازرسی بدنی و تعداد زیادی از مأموران گارد ویژه و خبرچینان زندان .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران بازرسی های توهین آمیز و تحقیرآمیز ویورش به خانواده های زندانیان عقیدتی اهل تسنن در زندان گوهردشت کرج را به شدت محکوم می کند و از کمیسرعالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدام عاجل برای پایان دادن به شکنجه های ولی فقیه علی خامنه ای در زندانها است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۳ مهرماه۱۳۹۳ برابر با۱۵ اکتبر ۲۰۱۴
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193   

 طبق قوانین کپی رایت استفاده از گزارشات« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» فقط با ذکر منبع آن مجاز استهیچ نظری موجود نیست: