۱۳۸۹ آبان ۲۰, پنجشنبه

به عنوان کوشنده حقوق بشر هیچ گاه فعالیت هایم را غیرقانونی و قابل ندامت نخواهم دانست

توصیه به خانواده
محمدصدیق کبودوند در پیامی کوتاه به خانواده خود توصیه نموده است که؛ «از آنجا که دستگاه قضایی همچون دیگر ارکان های جمهوری اسلامی رفتاری تبعیض آلود توام با کینه و نفرت نسبت به فعالین کرد و حق طلبان این ملت دارد و مصادیق بارز این رفتار غیرقانونی و غیرانسانی در صدور احکام بسیار سنگین و اعدام و برخوردهای تبعیض آمیز با زندانیان سیاسی کرد دیده می شود و از آنجا که اینگونه برخوردها و رفتارهای مسئولان دستگاه قضایی با خانواده من همچون یک خانواده کرد به مرز غیرقابل تحمل رسیده است بدین وسیله از خانواده و به ویژه همسرم تقاضا دارم از این پس هیچگونه تقاضایی جهت اخذ ملاقات شش ماه یک بار و درخواست مرخصی و غیره از مسئولان مدعی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نکنند و من ملاقات و مرخصی را در شرایط فعلی یک نوع گدایی می دانم چرا که این آقایان ملاقات و مرخصی را در قبال ابراز ندامت و پشیمانی از فعالیت و تقاضای بخشش و نیز پذیرش اتهام های وارده به مثابه جرم به زندانی ارائه می دهندو البته این گونه رفتار از سوی دستگاه قضا نقض حقوق بشر و خلاف شان و کرامت انسانی است و من به عنوان کوشنده حقوق بشر هیچ گاه فعالیت هایم را غیرقانونی و قابل ندامت نخواهم دانست.»
تهران: دوشنبه 11 آبان 1389

هیچ نظری موجود نیست: